คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเลี่ยม ฝากกลาง
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร : 080-1371276
ชื่อ-นามสกุล : นายโสภา ประทุมแย้ม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 089-8835988
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพงศ์พันธุ์ จันทร์ธรรมพร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนข้าราชการครู
ตัวแทนจาก : ข้าราชการครู
เบอร์โทร : 091-3343099
ชื่อ-นามสกุล : นายลิขิต ชมพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรประชาชน
ตัวแทนจาก : องค์กรประชาชน
เบอร์โทร : 086-8422513
ชื่อ-นามสกุล : นายทิวา เจริญนิตย์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวแทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 085-2435397
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธนัชชา ศรีรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 086-0711294
ชื่อ-นามสกุล : พระครูอุบลคุณาวสัย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระสงฆ์ภิกษุสงฆ์
ตัวแทนจาก : พระสงฆ์ภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร : 083-3664569
ชื่อ-นามสกุล : พระอาจารย์สำเริง อัคคธัมโม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ตัวแทนจาก : พระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร : 085-4092711
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญสี จันทวี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 088-3558307
ชื่อ-นามสกุล : นายสุดใจ เมษาดี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 083-3856251
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญธรรม วิลามาศ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 092-1569149
ชื่อ-นามสกุล : นายศิริศักดิ์ สุบิน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย ลำพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 086-0184366
ชื่อ-นามสกุล : นายอรรถกฤต ผลเพิ่ม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 086-2573977
ชื่อ-นามสกุล : นายบัณฑิต พลอาษา
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : สถานศึกษา
เบอร์โทร : 085-2193949