กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวบัวลิน พันธ์แก่น
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปวีณา คำวัน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1