กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางอรทัย กุลบุตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายณัฐพงศ์พันธุ์ จันทร์ธรรมพร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายวรพจน์ เพิ่มบุญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1