กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเอกชัย ไกยะราช
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นราธร คุ้ยเห้ง
ครูผู้ช่วย