กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายทรงพล จดจำ
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวรชัย สาขา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2