กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายชัยยันต์ เรืองคำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจรรยา พิบูลพงษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายธีรพงษ์ พันธ์จันทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0