กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววลัยลักษณ์ คตะวงศ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางรัชนี พรพรม
ครู คศ.2

นางสาวทิฆัมพร กอมณี
ครู คศ.2

นางสาวสุพัตรา บุญส่ง
ครู คศ.1

นายพีรกฤต เครือลุน
ครู คศ.1