กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววลัยลักษณ์ คตะวงศ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางรัชนี พรพรม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวทิฆัมพร กอมณี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสุพัตรา บุญส่ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายพีรกฤต เครือลุน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2