กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวพลอยไพลิน ใจใส
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวรวิทย์ หอมหวล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายสมพงศ์ วงศ์นุริน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1