กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปนัสยา กุลการี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนภาจริน สุขอ้วน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวผกาแก้ว สมพันธ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2