เจ้าหน้าที่/นักการภารโรง

นายเอกอนันต์ พวงแก้ว
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายณรงค์ชัย นวลตา
พนักงานบริการ(นักการ)

นายปัญญา บัญฑโก
พนักงานบริการ(นักการ)

นายอนุรักษ์ สาดแล่น
ลูกจ้างชั่วคราว(นักการ)