เจ้าหน้าที่/นักการภารโรง

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายอนุรักษ์ สาดแล่น
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว(นักการ)
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0963428518
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ม.6
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล