เจ้าหน้าที่/นักการภารโรง

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายเอกอนันต์ พวงแก้ว
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
เบอร์โทรศัพท์ : 0900415300
อีเมล์ : Cekanan549@hotmail.co.th
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
วท.บ.เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล