ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายชวลิต พลราษฎร์
ตำแหน่ง : ผู้บริหาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2535 – 2538
ชื่อ-นามสกุล : นายเชาวลิต ขัมภรัตน์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่,ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2538 – 2547
ชื่อ-นามสกุล : นายเสนอ สร้างสุข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2547 - 2554
ชื่อ-นามสกุล : ดร.วีระศักดิ์ เอกศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2554 – 2556
ชื่อ-นามสกุล : นายบัณฑิต พลอาษา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2556 – ปัจุบัน