คณะผู้บริหาร

นายบัณฑิต พลอาษา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา