ข้อมูลครู-บุคลากร
ข้อมูลครู-บุคลากร

ตารางข้อมูลพื้นฐาน ครู-บุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2558

ที่

ประเภทบุคลากร

เพศ

ระดับการศึกษาสูงสุด

ชาย

หญิง

ต่ำกว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

1

ผู้อำนวยการ

1

-

-

-

1

-

2

รองผู้อำนวยการ

1

-

-

-

1

-

3

ครูประจำการ

7

12

-

14

5

-

4

พนักงานราชการ

3

1

-

4

-

-

5

ครูอัตราจ้าง

-

-

-

-

-

-

6

ลูกจ้างประจำ

2

-

2

-

-

-

6

ลูกจ้างชั่วคราว

1

-

1

-

-

-

7

เจ้าหน้าที่ธุรการ

1

-

-

1

-

-

รวม

16

13

3

19

7

-