ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

สรุปข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2555 - 2558

ระดับชั้น

ปีการศึกษา

2555

2556

2557

2558

ม.1

67

81

70

73

ม.2

56

74

81

68

ม.3

64

65

78

74

ม.4

78

78

74

77

ม.5

87

76

79

66

ม.6

51

83

78

67

รวม

403

457

460

425