ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลอาคารสถานที่

          ข้อมูลทั่วไปของอาคารสถานที่

จำนวนอาคารเรียน               3        หลัง

ห้องน้ำนักเรียนชาย              1        หลัง (  6 ห้อง)

ห้องน้ำนักเรียนหญิง              2        หลัง ( 14 ห้อง)

 

อาคารประกอบ

                   โรงอาหาร                         300    ที่นั่ง

                   อาคารคหกรรม                   1        หลัง

 

บ้านพักครู

                   บ้านพักครู                         4    ห้องนอน    2   หลัง

                   บ้านพักภารโรง                    2    ห้องนอน    1   หลัง

ข้อมูลแหล่งเรียนรู้

ข้อมูลทรัพยากรที่จำเป็น

          คอมพิวเตอร์   มีจำนวนทั้งหมด                         60  เครื่อง

          ใช้เพื่อการเรียนการสอน                                  44  เครื่อง

          ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้                      10  เครื่อง

          ใช้ในงานบริหาร                                            6   เครื่อง

ห้องที่จัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะ  มีทั้งหมด   12   ห้อง   ได้แก่

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์                   จำนวน    3    ห้อง  

ห้องปฏิบัติการภาษาไทย                      จำนวน    1    ห้อง

ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์                   จำนวน    1    ห้อง   

ห้องปฏิบัติการทางภาษา(ภาษาอังกฤษ)     จำนวน    1    ห้อง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                   จำนวน    2    ห้อง

ห้องปฏิบัติการศิลปศึกษา                     จำนวน    1    ห้อง

ห้องปฎิบัติการสังคมศึกษา                    จำนวน    1    ห้อง

ห้องปฏิบัติการคหกรรม                       จำนวน    1    ห้อง

ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์                      จำนวน    1    ห้อง

สนามกีฬา

สนามฟุตบอล              จำนวน   1   สนาม  

สนามบาสเกตบอล        จำนวน   1   สนาม 

สนามวอลเลย์บอล        จำนวน   1   สนาม

สนามเปตอง               จำนวน   1   สนาม