พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจของโรงเรียน

 

          จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพพัฒนาสู่การศึกษาแห่งชาติ ให้หลักประกันด้านความเสมอภาค และโอกาสทางการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

เป้าหมาย

1.    ประชากรทุกคนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนได้รับโอกาสในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12  ปี ตามสิทธิอย่างทั่วถึงและตรงตามศักยภาพ

2.    สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ

3.    สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ