วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

เป็นองค์กรที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ  โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เน้นการนำเทคโนโลยีทันสมัยและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ มีคุณธรรมจริยธรรม อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

 

 

ปรัชญาโรงเรียน

สุสฺสูสํลภเต ปญฺญํ   แปลว่า  ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา