สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์ของโรงเรียน


แสงสว่าง  หมายถึง  ความเจริญ  รุ่งเรือง  งอกงามทางด้านสติปัญญา

ดอกบัว  หมายถึง  ความแตกต่างของบุคคลย่อมแตกต่างกัน  การรับรู้การอบรมสั่งสอนก็แตกต่างกันเป็นธรรมดา