ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
- ชื่อสถานศึกษา   โรงเรียนดงสว่างวิทยาตั้งอยู่เลขที่  104  บ้านดงสว่าง  หมู่ที่  4  
ตำบลโนนสวรรค์   อำเภอนาจะหลวย   จังหวัดอุบลราชธานี   รหัสไปรษณีย์  34280
โทรศัพท์ 045 - 370  - 558       โทรสาร  -       
E-mail dongsw2009@hotmail.com Website : www.dongsawang.ac.th
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
- เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
- มีเขตพื้นที่บริการ  4 ตำบลได้แก่ ตำบลโนนสวรรค์  ตำบลพรสวรรค์  ตำบลตบหูและตำบลยางใหญ่   
- ประวัติโดยย่อของโรงเรียน
โรงเรียนดงสว่างวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ตั้งอยู่เลขที่  104บ้านดงสว่าง  หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสวรรค์อำเภอนาจะหลวยจังหวัดอุบลราชธานีจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2535  มีพี้นที่ 35 ไร่
โดยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2535 นายชวลิตพลราษฎร์อาจารย์ใหญ่โรงเรียนนาจะหลวยได้แต่งตั้งนายสากลกุลบุตรอาจารย์ 1 ระดับ 5 โรงเรียนนาจะหลวยมารักษาราชการแทนที่โรงเรียนสาขามีจำนวนนักเรียนชั้นม.1 จำนาน 36 คนและอาศัยครูจากโรงเรียนนาจะหลวย 6 ท่านมาช่วยสอนโดยในระยะแรก ได้อาศัยที่ทำการสภาตำบลโนนสวรรค์เป็นที่ตั้งโรงเรียนชั่วคราวต่อมาได้รับความร่วมมือและอนุเคราะห์การก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวจากสภาตำบลโนนสวรรค์และชาวบ้านร่วมกันสร้างอาคารเรียนแบบ 2 ห้องเรียนโดยใช้งบประมาณจากทางราชการ
วันที่ 5 กรกฎาคม2535 แต่งตั้ง นายจำลอง  ทุ่นทอง อาจารย์ 2 ระดับ 6 เป็นผู้ประสานงาน ที่โรงเรียนสาขา ในปีการศึกษา 2535 โรงเรียนได้รับความร่วมมือดังนี้
1. การอนุญาตให้ใช้สภาตำบลโนนสวรรค์จากคณะกรรมการสภาตำบล
2. นายวีระนารถบัณฑโกบริจาคที่ดิน 35 ไร่ ราคาประมาฌ 200,000 บาท
3. นายบุญชูสิงห์นันกำนันสภาตำบลในขณะนั้นบริจาคเงิน 5,000 บาทเพื่อปรับพึ้นสนามชั่วคราว
4. นายพุฒฑาลาคำผุยบริจาคพระพุทธรูป 1 องค์สำหรับบูชาในคาบจริยธรรม
5.สภาตำบลและชาวบ้านตำบลโนนสวรรค์ได้รวมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาด 2ห้องเรียน และห้องน้ำห้องส้วมชั่วคราวเป็นราคา 50,000 บาทโดยไม่ได้ใช้งบประมาณทางราชการแต่อย่างใด
ปีพ.ศ.2536 คณะกรรมการสภาตำบลโนนสวรรค์นำโดยนายร้อย สุโพธิ์กำนันตำบลโนนสวรรค์นายรังสรรค์เผ่าภูรีผู้ใหญ่บ้านบ้านดงสว่างนายอรุณคูณคำอาจารย์ใหญ่
โรงเรียนบ้านโนนว่านและชาวตำบลโนนสวรรค์จำนวน 53 คนโดยการประสานงานและสนับสนุนโรงเรียนสาขา ได้ร่วมมือสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาด 9 x 1 8 เมตรขนาด 2 ห้องเรียน โดยได้รับอุปกรณ์ก่อสร้างราคาประมาณ60,000 บาทประกาศเป็นโรงเรียนดงสว่างวิทยา วันที่8  พฤษภาคม  2538  มีจำนวนนักเรียน 323 คนโดยมีนายเชาวลิตขัมภรัตน์ ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่อาจารย์ใหญ่  และผู้อำนวยการโรงเรียนดงสว่างวิทยาในเวลาต่อมา
ปัจจุบันโรงเรียนดงสว่างวิทยามี นายบัณฑิต  พลอาษา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  และ นายวินิจ  บุญลือ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน

2.5 ข้อมูลอาคารสถานที่ 
ข้อมูลทั่วไปของอาคารสถานที่
จำนวนอาคารเรียน 3 หลัง
ห้องน้ำนักเรียนชาย 1 หลัง (  6 ห้อง)
ห้องน้ำนักเรียนหญิง 2 หลัง ( 14 ห้อง)

อาคารประกอบ
โรงอาหาร 300 ที่นั่ง
อาคารคหกรรม  1 หลัง

บ้านพักครู
บ้านพักครู 4    ห้องนอน    2   หลัง
บ้านพักภารโรง 2    ห้องนอน    1   หลัง